5808 Rimmel Cosmo Poppy 210x275.indd

Photography: Matthew Shave

Hair: Karin Bigler

Make Up: Kirstin Piggot

Model: Poppy Okotcha